ОБЩИ УСЛОВИЯ И ПРАВИЛА
                                  Общи условия

 

 

-Topshoping.bg е сайт за малки обяви. Topshoping.bg е собственост на" MM Media Group ЕООД ". В настоящите Общи условия " MM Media Group ЕООД " ще бъде идентифициран и със собственото си предприятие- сайта topshoping.bg

 

-Всяко лице, което е заредило на браузъра си Topshoping.bg или е било пренасочено към него, следва да се запознае внимателно с настоящите Общи условия и ако лицето не желае да стане ползвател на услугите на Topsoping.bg, ако не желае да предоставя данни и информация и да има достъп до данни и информация, следва незабавно да напусне сайта       

 

 

 

                                        ПРАВИЛА ЗА ПУБЛИКУВАНЕ НА ОБЯВИ В

                                                                   TOPSHOPING.bg

 

 

-Заглавията и текста на обявите се изписват задължително на български (кирилица). Допуска се изписването на други езици при условие, че е налично описание и на български.

 

-Забранено е публикуването на една и съща обява повече от един път, в няколко рубрики или райони. Забранено е предлагането на една и съща стока или услуга описана по различен начин и снимки.

 

-Забранено е публикуването на информация не касаеща конкретната стока или услуга предмет на обявата. Изброяването на допълнителни продукти или марки предлагани от потребителя.

 

-Обявите трябва да бъдат публикувани в най-подходящата категория и рубрика. Обяви неотговарящи на съответната рубрика ще бъдат премествани или премахвани по преценка на модератор/администратор.

 

-Заглавието трябва точно и ясно да описва предлаганата стока или услуга. Трябва да дава коректна информация за състояние, произход, марка или производител. .

 

-Забранено е публикуването на каквато и да е контактна информация в заглавията и описанието. В това число телефони, уеб адреси, скайп и др.

 

-Забранено е използването на нецензурни, обидни изрази, лични квалификации. Текстове и снимки целящи да увредят имиджа и достойнството на други лица.

 

-Забранено е публикуването на обяви и снимки с откровено порнографско съдържание,Обяви за секс услуги и ескорт. Такива обяви ще бъдат премахвани без предупреждение.

 

-Забранено е публикуването на обяви на телефони с добавена стойност (импулсни) без това да е изрично уточнено в текста, както и тарифата им на таксуване.

 

-Забранено е публикуването на уеб адреси и линкове в заглавията, снимките и съдържанието на обявите с рекламна цел. Забранено е публикуването на линкове към други сайтове за обяви. Забранена е директната, нерегламентирана реклама 

 

-Забранено е предлагането на стоки и услуги, неотговарящи на действащото законодателство.

 

-Обявите трябва подробно да описват предлагания продукт или услуга. Забранено е публикуването на лъжлива и/или подвеждаща информация, и снимки.

 

-Забранено е копирането на снимки и текстове от обяви на други потребители, както и на снимки с лога на други сайтове. При публикуването на обяви за стоки втора употреба е забранено ползването само на снимки свалени от интернет. Задължително е качването на поне една собствена снимка на предлагания артикул.

 

-Забранено е регистрирането на повече от един профил с цел неспазване на установените правила на сайта и нелоялна конкуренция спрямо другите потребители. При установени подобни практики обявите ще бъдат спирани, а потребителите наказвани.

 

-VIP обявите се публикуват за срок от 30 дни.  Изпращането на SMS за промотирана обява НЕ гарантира публикуването на обявата в topshoping.bg, ако тя не отговаря на правилата за публикуване.

 

-Обявите се публикуват за срок от 1 до 3 месеца. 

 

-Забранено е публикуването на обяви на реплики на оригинални стоки в категория Електроника. Всички обяви на стоки в тази категория, които са реплики или има съмнение, че са такива ще бъдат премахвани от сайта.

 

-Забранено е триенето на обяви и повторното им публикуване с цел да бъдат качени най-отпред. За повторно публикувани се считат и обяви, на които е променен текста и/или снимките , но се отнасят за същите стоки и услуги, както и изтритите. Такива обяви ще бъдат спирани, а потребителите наказвани.

 

-Отговорността, която произтича от публикуването на обяви, нарушаващи правата върху интелектуалната собственост,  включително, но не само, публикации съдържащи имитирани стоки(реплики), пиратски стоки(стоките, които представляват или съдържат копия, произведени без съгласието на титуляра на авторско право или сходно право), или съдържащи всякакъв знак за известна/регистрирана марка(включително лого, етикет, лепенка, проспект, упътване за употреба, документ за гаранция с въпросния знак на тях и др.) без одобрението на титуляра на търговската марка/представителя за Република България, се носи от лицето, което ги публикува.

 

-Topshoping.bg . не носи отговорност за верността и актуалността на публикуваните обяви. Цялата отговорност за верността и актуалността на публикуваните обяви и реклама се носи от лицето, което ги публикува. С факта на публикуването публикуващият декларира, че в обявите или рекламата не се съдържа подвеждаща информация.

 

-Администраторите на сайта имат правото по собствена преценка да премахват или преместват обяви, без предупреждение, да изтриват снимки когато те са в разрез с правилата или е постъпило основателно оплакване срещу тях, както и да предприемат мерки срещу подателите им. Да блокират профили на  потребители, срещу които има основателни оплаквания или съмнения за участие в измамнически схеми.

 

                                  ПЛАЩАНИЯ

 

 

Плащанията за услуги, предлагани чрез сайта topshoping.bg се извършват с PayPal.com или чрез мобилните оператори на територията на Р България посредством технологията SMS (Short Message Services). Цените на услугите се обявяват от сайта. Topshoping.bg, не е мобилен оператор или оператор на плащания чрез ехнологията SMS (SMS-плащания) и не носи отговорност за недоставени или неправилно доставени SMS- съобщения.

 

 

                                                                                                               ОБЩИ РАЗПОРЕДБИ

 

 

-Настоящите Общи условия могат да бъдат променяни по всяко време от" MM Media Group ЕООД "с оглед повишаване качеството на предоставяните услуги като и с въвеждането на нови такива. Промените могат да произтичат и от изменения в българското законодателство.

 

-" MM Media Group ЕООД " си запазва правото да променя Общите условия по всяко време и по своя преценка. Промените се поместват на официалната страница на сайта и влизат в сила от деня на поместването им там. Ползвателите на услугите на сайта са длъжни да проверяват актуализациите на Общите условия и да съобразяват поведението си с тях.

 

-За всички неуредени в настоящите Общи условия въпроси се прилагат разпоредбите на действащото в Р. България законодателство.

Всички възникнали спорове в отношенията между ползвателите на услугите на сайта и " MM Media Group ЕООД " се разрешават по взаимно съгласие, а ако такова не се постигне- пред компетентните съдилища в гр. София, съобразно приложимото в Р.България законодателство.

 

Управител: МИРОСЛАВ САШЕВ КАМЕНОВ
 
„ММ МЕДИЯ ГРУП”
 
ЕИК/ПИК 203369912
 
БЪЛГАРИЯ
област Бургас, община Бургас
гр. Бургас 8000
ул.”Св. Патриарх Евтимий” No 96
Електронна поща: topshoping.bg@gmail.com

 

0884518851